Daily Archives: 6 Φεβρουαρίου 2018

Έρχονται μεγάλες ανατροπές – ΔΕΚΟ : Η αξιολόγηση ξεκινά από τις αστικές συγκοινωνίες

ÁêéíçôïðïéçìÝíá äéáêñßíïíôáé ôá áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôï áìáîïóôÜóéï ôïõ Âïôáíéêïý, ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 28 Éáíïõáñßïõ 2013. ÁíáóôïëÞ ôùí áðåñãéáêþí êéíçôïðïéÞóåùí áðïöÜóéóáí ïé åñãáæüìåíïé óôá ôñüëåé, ôá ôñÝíá êáé ôïí ðñïáóôéáêü óéäçñüäñïìï åíþ áêéíçôïðïéçìÝíá èá ðáñáìåßíïõí ôá áóôéêÜ ëåùöïñåßá ìÝ÷ñé êáé áýñéï Ôñßôç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Τα πάνω – κάτω με σφιχτό έλεγχων δαπανών, αλλαγές σε εσωτερικούς κανονισμούς, ακόμη και μείωση μισθολογικού κόστους, εθελούσιες εξόδους και ανασχηματισμό διοικήσεων φέρνουν τα «στρατηγικά σχέδια» που έχει ετοιμάσει η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το λεγόμενο Υπερταμείο, για τις ΔΕΚΟ και στους εργαζομένους τους. Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει από τις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών, δηλαδή τον ΟΑΣΑ, την ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, αλλά και από τα ΕΛΤΑ.

Τα σχέδια για την απόκτηση νέων λεωφορείων για την Αθήνα

Αμαξοστάσιο-ΟΣΥ-678x381 Μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που κουτσά-στραβά γίνεται πραγματικότητα, ένα από τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα για τις συγκοινωνίες της Αθήνας είναι η ανανέωση και συντήρηση του απαρχαιωμένου στόλου των λεωφορείων και τρόλεϊ.